Számlakibocsátásra vonatkozó új szabályok

2014/07/02

2014 július 1-i hatállyal újra változtak a számlakibocsátásról szóló szabályok

A változás a Magyar Közlönyben olvasható, a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben. Fontos változásokat tartalmaz a változtatás a számlakibocsátóval és számlázóprogrammal kapcsolatban, lássuk mik ezek pontosan:

1. Számlázó program csak olyan adóalanynak értékesíthető, aki adóalanyiságát igazolni tudja

A számlázóprogram értékesítőjének a számlán fel kell tüntetni a vevő (tehát a számlázóprogramot használatba vevő) vállalkozás adószámát is.

2. A számlázó programnak részletes dokumentációval kell rendelkeznie

A számlázóprogram csak olyan funkciókat hajthat végre, amelyet a felhasználói dokumentáció ismertet. Ez a legtöbb esetben nem jelent problémát, a legtöbb magyarországi számlázóprogram rendelkezik ilyen dokumentációval. de érdemes a számlakészítő program kibocsátójával konzultálni erről.

3. Bejelentési kötelezettség (október 1-től)

Mind a használat kezdetét, mind pedig a használat befejezését le kell jelenteni az adóhatóság felé. Egy újabb adminisztrációs teher a vállalkozások felé… 

4. Megbízott számlakibocsátás esetén azonnali számla-továbbítás

A megbízott számlakibocsátási szerződés keretén belül a megbízott számlakibocsátó köteles a számla másolati példányát haladéktalanul eljuttatni a megbízó (a számlán: szállító) felé. Ez az online elérhető számlázóprogramok esetében fontos, a legtöbb esetben nincs vele probléma.

Változás számlakibocsátás szabályok

A rendelet teljes szövege: (letöltés PDF-ben)

A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete
a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák
adóhatósági ellenőrzéséről
Az adózás rendjéről szóló 2003.  évi XCII.  törvény 175.  § (4) és (28)  bekezdésében, továbbá az  általános forgalmi adóról szóló
2007.  évi CXXVII.  törvény 260.  § (1)  bekezdés c), d) és i)  pontjában, valamint 260.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában foglalt
feladatkörömben eljárva – az  5. és 9. alcím, a  22.  §, a  24.  §, a  25.  §, a  26.  §, valamint az  1.  melléklet tekintetében a  Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 11.  pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) a nyomtatvány felhasználásával kibocsátott nyugtára és számlára,
b) a számlázó programmal előállított számlára, és
c) a számítógéppel előállított nyugtára.
(2) E  rendelet hatálya annyiban terjed ki a  pénztárgéppel és taxaméterrel kibocsátott számlára és nyugtára,
amennyiben e rendelet erről kifejezetten rendelkezik.
(3) A  nyomtatvány felhasználásával kibocsátott nyugta és számla, a  számlázó programmal előállított számla,
továbbá a  számítógéppel előállított nyugta akkor minősül adóigazgatási azonosításra alkalmasnak, ha megfelel
az e rendeletben foglalt előírásoknak.
(4) Pénztárgéppel kiállított nyugta adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának feltétele, hogy a  pénztárgép
megfeleljen a  pénztárgépek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő
szolgáltatásáról szóló rendeletben (a továbbiakban: Pénztárgép rendelet) meghatározott feltételeknek.
(5) A  taxaméterrel kiállított nyugta adóigazgatásra való alkalmasságának feltétele, hogy a  taxaméter megfeleljen
a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról
és szervizeléséről szóló rendeletben meghatározott feltételeknek.
(6) Pénztárgéppel kibocsátott számla adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának feltétele, hogy
a) a pénztárgép megfeleljen a Pénztárgép rendeletben meghatározott feltételeknek, valamint
b) a pénztárgép számlázófunkciója megfeleljen a 8. § (1) bekezdés a) pontjában és a 8. § (2)–(5) bekezdésében
foglaltaknak.
2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában
1. elektronikus formában megőrzött számla és nyugta: az  elektronikus adatállományként tárolt, számlázó
programmal kiállított számla és számítógéppel előállított nyugta, az elektronikus számla és nyugta, valamint
a papír alapon kibocsátott számla és nyugta 17. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus másolata;
2. számlázó program: számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai program, programfunkció,
programmodul, ideértve az online számlázó rendszereket is;
3. számlázó program azonosítója: valamely számlázó program készítője vagy fejlesztője által meghatározott
megnevezés, elnevezés, valamint a  számlázó program különböző előállított változatainak
megkülönböztetésére szolgáló betű és szám karaktersorozat, mozaikszó;
4. számítógéppel előállított nyugta: elektronikus vagy papír alapon kibocsátott, számítógéppel előállított nyugta.
3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények
3. § A nyomtatvány felhasználásával kibocsátott számlával, nyugtával szemben követelmény, hogy
a) a nyomtatványt nyomdai úton, a 4. §-ban meghatározott követelmények szerint állítsák elő,
b) a nyomtatvány beszerzője rendelkezzen a  6.  § (3)  bekezdés szerinti tartalommal kibocsátott számlával,
továbbá
c) a nyomtatványt a 7. § szerint szigorú számadású nyomtatványként kezeljék.M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 89. szám 10817
4. § (1) A  nyomtatványt az  adóhatóság által a  nyomtatvány előállítója részére előre kijelölt sorszámtartományban
folyamatosan, az  adott sorszámtartományba illeszkedő sorszám kihagyás és ismétlés nélküli felhasználásával kell
előállítani.
(2) A sorszámtartományt az adóhatóság a nyomtatvány előállítójának írásos kérelmére jelöli ki.
(3) Az  adóhatóság a  kijelölt sorszámtartományt – a  nyomtatvány fajtájának és előállítójának megjelölésével  –
a kijelöléstől számított 15 napon belül közzéteszi a honlapján.
5. § (1) A  nyomtatvány előállítója, forgalmazója – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag a  4.  §
(1) bekezdésében meghatározott követelménynek megfelelő nyomtatványt értékesíthet.
(2) Ha a  nyugta egyúttal az  abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosítja annak bemutatóját,
a  nyomtatvány előállítója, forgalmazója e  tekintetben mentesül a  4.  § (1)  bekezdésében meghatározott
követelmény teljesítése alól azzal, hogy a kihagyás és ismétlés nélküli sorszámozást biztosítania kell.
6. § (1) A nyomtatvány előállítója, forgalmazója köteles az általa értékesített nyomtatványt – a nyomtatvány értékesítéséről
kibocsátott számla másodpéldánya alapján – sorszám szerint nyilvántartani.
(2) A nyomtatványt előállítóként, forgalmazóként értékesítő, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: Áfa tv.) 5. §-a szerinti adóalany (a továbbiakban: adóalany) a nyomtatványt kizárólag adóalanynak
értékesítheti, aki vagy amely köteles adóalanyiságát az értékesítéskor előzetesen igazolni.
(3) A  nyomtatványt előállítóként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles a  nyomtatvány értékesítéséről
kibocsátott számlán feltüntetni
a) az értékesített nyomtatvány megnevezése mellett annak sorszámtartományát is, az első sorszám és az utolsó
sorszám megjelölésével,
b) a nyomtatvány beszerzőjének adószámát.
7. § A  nyomtatványt számla, nyugta kiállításához felhasználó adóalany a  nyomtatványt a  számvitelről szóló törvény
szerint szigorú számadás alá vonja. Ennek keretében olyan nyilvántartást vezet, amely nyomtatványfajtánként
külön-külön tartalmazza:
a) a nyomtatvány sorszámtartományát, az első sorszám és az utolsó sorszám megjelölésével,
b) a nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszámát,
c) a nyomtatvány beszerzésének keltét,
d) a nyomtatvány felhasználásának időtartamát, az első felhasználás keltétől az utolsó felhasználás keltéig,
e) a nyomtatvány kiselejtezésének keltét.
4. Számlázó programmal szembeni követelmények
8. § (1) A számlázó programmal szemben követelmény, hogy
a) a számlázó program – a  (2)–(4)  bekezdésben meghatározott eltérésekkel – kihagyás és ismétlés nélküli,
folyamatos sorszámozást biztosítson, és
b) a számlázó programot a 11. § szerint bejelentsék.
(2) A  számlázó programnak az  adóalany nem magyarországi adószámán történő számla kibocsátásához a  belfölditől
elkülönített sorszámtartományt kell biztosítania.
(3) A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha
a) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok belső, egymás közötti kapcsolataiban a  számlának nem
minősülő egyéb számviteli bizonylat kibocsátása, és
b) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok külső, harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla
kibocsátása
azonos sorszámtartományon belül történik.
(4) A  sorszámozás folyamatossága nem sérül akkor sem, ha a  számla, az  Áfa tv. 165.  § (1)  bekezdés a)  pontjában
meghatározott, valamint egyéb, az Áfa tv. tárgyi hatálya alá nem tartozó ügyletről kibocsátott számviteli bizonylat
kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.
(5) Abban az  esetben, ha a  program egyaránt alkalmas számla és nyugta előállítására, számla és nyugta kibocsátása
elkülönített sorszámtartományon is történhet.10818 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 89. szám
9. § (1) A  számlázó programot fejlesztőként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles az  általa értékesített számlázó
programot annak neve, azonosítója, a vevő neve és az értékesítés időpontja szerint nyilvántartani.
(2) A számlázó program fejlesztője, forgalmazója a számlázó programot kizárólag adóalanynak értékesítheti, aki vagy
amely köteles az  értékesítést megelőzően adóalanyiságát igazolni. A  számlázó program fejlesztője, forgalmazója
köteles a  számlázó program értékesítéséről kibocsátott számlán feltüntetni a  számlázó programot beszerző
adóalany adószámát.
10. § (1) A  számlázó program értékesítésekor, rendelkezésre bocsátásakor az  értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles
a vevő, felhasználó részére átadni vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátani a számlázó program fejlesztője által
készített, magyar nyelvű felhasználói dokumentációt, valamint tájékoztatnia kell a  vevőt, felhasználót a  számlázó
program nevéről és azonosítójáról.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti dokumentációnak tartalmaznia kell a  számlázó program működésére, használatára
vonatkozó részletes leírást és a  számlázó program valamennyi funkciójának ismertetését. A  számlázó program
kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre.
(3) A  számlázó program funkcióinak módosítása esetén az  értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles gondoskodni
arról, hogy a vevő, felhasználó rendelkezésére álljon az (1) bekezdés szerinti dokumentáció funkciómódosítást leíró
kiegészítése, módosítása.
(4) A  számlázó programot használó adóalany az  (1)  bekezdés szerinti dokumentációt, valamint annak (3)  bekezdése
szerinti valamennyi kiegészítését, módosítását az  ezen számlázó programmal kibocsátott számlában áthárított
adó megállapításához való jog elévüléséig köteles megőrizni. Az  adóalany ezen megőrzési kötelezettségének
elektronikusan is eleget tehet.
(5) A  (2) és a  (4)  bekezdésben a  dokumentáció tekintetében meghatározott kötelezettségek vonatkoznak a  saját
fejlesztésű programot használó adóalanyra is.
11. § (1) Az adóalany köteles az általa használt számlázó program
a) nevét, azonosítóját;
b) fejlesztőjének nevét, és – ha van – adószámát;
c) értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát;
d) beszerzésének, használata megkezdésének vagy – saját fejlesztésű program használata esetén –
a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját
a d) pont szerinti időpontot követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon
bejelenteni.
(2) Az adóalany köteles a használatból kivont számlázó program
a) (1) bekezdés szerinti adatait;
b) használatból történő kivonásának időpontját
a program használatból történő kivonását követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon bejelenteni.
12. § Az adóhatóság jogosult a számla kiállításának folyamatát úgy is ellenőrizni, hogy felügyelete alatt a számla kiállítója
– próbajelleggel – bocsát ki számlát.
13. § (1) Az online számlázó rendszert használó adóalany – a 11. § (1) bekezdésétől eltérően – köteles
a) az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét;
b) az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát;
c) az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját
az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdetét követő 30 napon belül az  adóhatósághoz, az  erre
a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.
(2) Az online számlázó rendszert használó adóalany – a 11. § (2) bekezdésétől eltérően – köteles
a) az (1) bekezdés szerinti adatokat;
b) az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésének időpontját
az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezését követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 89. szám 10819
5. Az elektronikus adatcsererendszer használata
14. § Ha a felek az elektronikus számlát elektronikus adatcsererendszerben (a továbbiakban: EDI) elektronikus adatként
kívánják létrehozni és továbbítani, az EDI alkalmazására és használatára az Áfa tv. 175. § (3) bekezdés a) pontjában
előírt előzetes és írásos megállapodási kötelezettségüknek az  1.  mellékletben meghatározott szerződés
megkötésével is eleget tehetnek.
6. Számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjára vonatkozó különös szabályok
15. § (1) A számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjaként eljáró személy, illetve szervezet által kibocsátott számlának
– az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek teljesülése mellett – az alábbiakat kell teljesítenie:
a) papír alapon kibocsátott számla esetében a  meghatalmazott a  számla másolatát haladéktalanul eljuttatja
a  számlakibocsátásra kötelezettnek, elektronikus számla esetében pedig elektronikus formában bocsátja
haladéktalanul a számlakibocsátásra kötelezett rendelkezésére;
b) a számlázó programmal előállított számla esetében a  számlakibocsátásra kötelezett és meghatalmazottja
előzetesen és írásban megállapodnak a  számla előállítása során alkalmazott sorszámtartományról, amelyet
a számlakibocsátásra kötelezett is köteles nyilvántartásában rögzíteni.
(2) Az a személy, szervezet, aki vagy amely egyidejűleg több számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjaként jár
el, az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségeknek megbízónként elkülönített nyilvántartás vezetésével tesz
eleget.
7. A számítógéppel előállított nyugta
16. § (1) A számítógéppel előállított nyugtával szemben követelmény, hogy a program a sorszámozást kihagyás és ismétlés
nélkül biztosítsa.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti program értékesítésekor az  értékesítő köteles a  vevő részére átadni vagy egyéb módon
rendelkezésére bocsátani ezen program fejlesztője által készített, magyar nyelvű felhasználói dokumentációt.
(3) A (2) bekezdés szerinti dokumentációnak tartalmaznia kell a program működésére, használatára vonatkozó részletes
leírást és a  program valamennyi funkciójának ismertetését. A  program kizárólag a  dokumentációban szereplő
funkciókat hajthatja végre.
(4) A  programot használó adóalany a  (2)  bekezdés szerinti dokumentációt az  ezen programmal kibocsátott nyugta
kibocsátását magában foglaló évtől számított ötödik év végéig köteles megőrizni. Az  adóalany ezen megőrzési
kötelezettségének elektronikusan is eleget tehet.
(5) A  (3) és (4)  bekezdésben a  dokumentáció tekintetében meghatározott kötelezettségek vonatkoznak a  saját
fejlesztésű programot használó adóalanyra is.
8. Másolatkészítés és megőrzés
17. § (1) A  számlázó programmal előállított és papírra nyomtatott számla, valamint a  számítógéppel előállított és papírra
nyomtatott nyugta kibocsátónál maradó példánya – papírra nyomtatás helyett – elektronikus adatállományként
is megőrizhető, feltéve, hogy a megőrzés a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet
rendelkezései szerint, annak 3. § a) vagy b) pontjában meghatározott mód valamelyikeként történik.
(2) A papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.)
IHM rendelet előírásai szerint kell eljárni
a) nyomtatvány felhasználásával kibocsátott számláról és nyugtáról, továbbá papírra nyomtatott számláról és
nyugtáról (ideértve a  pénztárgéppel és taxaméterrel kiállított számlát és nyugtát is) történő elektronikus
másolatkészítés során, valamint
b) a papír alapon létrehozott, de elektronikus számlaként kibocsátott számláknak az elektronikus formátumba
történő átkonvertálásánál.10820 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 89. szám
9. Számla és nyugta ellenőrzése
18. § (1) Az elektronikus formában megőrzött számla és nyugta ellenőrzése során az adóalany köteles az adóhatóság részére
a) a helyszínen biztosítani a számla és a nyugta olvashatóságához szükséges technikai eszközöket,
b) rendelkezésre bocsátani az a) pontban említett eszközök használatára vonatkozó dokumentációt, továbbá
c) megadni az a) pontban említett eszközök használatához szükséges felvilágosítást.
(2) Az elektronikus formában megőrzött számla és nyugta ellenőrzése során az adóalany köteles az adóhatóság részére
elektronikus kimenetet, és az adatok külső adathordozóra történő archiválását biztosítani.
19. § Adóhatósági ellenőrzés céljából az  adóalany az  xml formátumban megőrzött számla adatait a  2.  melléklet szerint
és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben, az egyéb elektronikus formában megőrzött számla esetében
a  2.  melléklet szerint és a  3.  mellékletben meghatározott adatszerkezetben, vagy pdf formátumban köteles
rendelkezésre bocsátani.
10. Záró rendelkezések
20. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 11. §, a 13. § és a 21. § 2014. október 1-jén lép hatályba.
(3) A 18. § (2) bekezdése, a 19. §, a 22. §, 26. § valamint a 2. és a 3. melléklet 2015. július 1-jén lép hatályba.
21. § A 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévő számlázó programok,
igénybevett online számlázó programok, továbbá használatba vett saját fejlesztésű programok 11. § (1) bekezdése
vagy 13. § (1) bekezdése szerinti adatait az adóalany 2014. november 15-ig köteles bejelenteni az adóhatóság által
erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A 2014. október 1-je és 2014. október 15-e között használatból kivont
számlázó program, online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezése 11.  § (2)  bekezdése vagy 13.  §
(2) bekezdése szerinti adatait az adóalany 2014. november 15-ig köteles bejelenteni az adóhatóság által erre a célra
rendszeresített nyomtatványon.
22. § Az  elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet 2015.
június 30-án hatályos rendelkezéseit a 2015. június 30-ig kibocsátott elektronikus számlák tekintetében is alkalmazni
kell.
23. § A  14.  § és az  1.  melléklet az  elektronikus adatcsere jogi vonatkozásairól szóló 1994. október 19-i 1994/820/EK
bizottsági ajánlásnak való megfelelést szolgálja.
24. § Az  elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet 2.  melléklet
2.  pontjában az  „Áfa tv.” szövegrész helyébe az  „általános forgalmi adóról szóló 2007.  évi CXXVII.  törvény
(a továbbiakban: Áfa tv.)” szöveg lép.
25. § Hatályát veszti
a) a  számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a  nyugta adását biztosító
pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet;
b) az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet 1. §-a és
1. melléklete.
26. § Hatályát veszti az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet.
Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter